Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Cynllunio

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Ar gyfer pwy?

Adeiladwyd y wefan hon ar gyfer athrawon CA2-3 yng Nghymru. Ond bydd yr holl addysgwyr yng Nghymru a thu hwnt sydd â diddordeb mewn dysgu am ddyfodol cynaliadwy yn gweld y cynnwys yn berthnasol a defnyddiol.

Mae’n arf cynllunio defnyddiol ar gyfer:

 • Pynciau craidd statudol
 • ABCh

Ac yn enwedig cynllunio traws gwricwlaidd ar gyfer:

 • Addysg Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)
 • Y Fframwaith Sgiliau
 • Dysgu tu allan i’r Dosbarth
 • Gyrfaoedd a’r byd gwaith
 • Cwricwlwm Cymreig.

Bydd y wefan hefyd yn ychwanegu gwerth i raglenni eraill megis Ysgolion Ecolegol, Ysgolion Iach, neu Ysgolion Masnach Deg.

Adnoddau

Mae’r ‘Adran Athrawon’ yn darparu cynlluniau gwersi y gellir eu lawrlwytho. Mae’n disgrifio gweithgareddau y gallwch eu defnyddio, mae’n rhoi gwybodaeth gefndirol a sleidiau gyda lluniau a thestun. Mae’n rhoi cyngor a dolenni ar sut i gael gafael ar adnoddau eraill.

Mae’r ‘Adran Plant’ yn galluogi’r disgyblion i gael mynediad at sleidiau, tasgau a gweithgareddau hwyliog eraill ar gyfer dysgu annibynnol.

Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i’ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe’u rhestrir yma hefyd:

 • Mae matiau llawr mawr gyda lluniau o’ch ardal leol o’r awyr yn galluogi disgyblion i gael gwir synnwyr o le. Gallant eu defnyddio i adnabod nodweddion presennol ac i ddatblygu cynlluniau rhanbarthol cynaliadwy. Nid yw’r adnodd yn hanfodol, ond mae’n ychwanegu gwerth i’r broses o ddysgu.
 • Ble mae’r Effaith?’ y gweithgaredd mesur ôl troed ecolegol
 • Pecyn Gwynt’ ar gyfer adeiladu eich melinau gwynt eich hun
 • Mapiau lleol a ffotograffau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus

Sut mae’n gweithio?

Cyfnod Allweddol 2

Bydd y prosiect yn gweithio orau pan fydd wedi ei integreiddio  i’r cynllunio gyda chefnogaeth gan yr holl ysgol.

Prosiect saith wythnos yw hwn i’w drosglwyddo yn eich ystafell   ddosbarth gyda thema newydd bob wythnos. Caniatewch hanner diwrnod i ddiwrnod bob wythnos. Gallwch wneud cysylltiadau perthnasol i’ch addysgu trwy gydol yr wythnos.

Os dymunwch, gallech drosglwyddo’r prosiect cyfan ar ddiwrnodau olynol dros wythnos neu ddwy.

Mae’r gweithgareddau hefyd yn gweithio yn annibynnol ar eii gilydd, sy’n golygu y gallwch ymweld â nhw yn achlysurol os ydych yn dymuno.

Eich dewis chi yw sut i’w ddefnyddio.

Cyfnod Allweddol 3

Yn ddelfrydol, bydd cynllunio ar gyfer y prosiect yn cael ei wneud ar draws grŵp pob blwyddyn, ac yn cael ei gyflwyno gan amrywiol athrawon pwnc.

Serch hynny mae hi hefyd yn bosib cyflwyno’r prosiect drwy ABCh.

Os oes angen dylai fod yn bosib i athro pwnc unigol gyflwyno’r prosiect, gydag ychydig addasiadau i’r cynnwys i’w wneud yn berthnasol i’r pwnc.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen