Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button

Rhannu’r Prosiect

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gwasanaeth

Bydd y gwasanaeth yn gweithio orau os caiff ei gynllunio a’i ysgrifennu gan y disgyblion. Os caiff hyn ei wneud ar ddiwedd y prosiect, bydd ganddynt gyfoeth o ddeunydd i’w rannu. Ysgogwch nhw i feddwl am beth sy’n gwneud gwasanaeth da. Beth yw eu hamcanion? Ydyn nhw eisiau i’w cynulleidfa ddysgu, chwerthin, y ddau? Pwy maen nhw eisiau eu gwahodd?

Aeth disgyblion cynradd B6 Machynlleth ati i ysgrifennu, cyfarwyddo a chyflwyno eu gwasanaeth eu hunain. Fe benderfynon nhw wneud cyfres o gyflwyniadau a rhannu’r hyn yr oeddynt wedi ei ddysgu. Dechreuodd eu cyflwyniad gyda chyflwyniad i beth yw ôl troed, gyda map o’r byd ac olion traed papur. Aethant ymlaen wedyn i gynnal cwis comedi ar ffurf rhaglen deledu gyda’r cwis feistr yn croesholi’r ddau dîm gyda chwestiynau ôl troed. Roedd pob tîm yn dechrau gyda thair planed a’u her oedd lleihau hyn i un. Gyda phob ateb anghywir, ychwanegwyd planed i’w sgorfwrdd. Wrth ateb yn gywir, tynnwyd un i ffwrdd. Dilynwyd hyn gan gyflwyniad cyfrifiadurol yn cynnwys ffotograffau o weithgareddau’r prosiect, a phwyntiau dysgu allweddol o bob pwnc. Gorffennwyd gyda phwyntiau o gyngor a gweddi.

Dim ond un enghraifft o wasanaeth yw hwn, ond mae’n un a lwyddodd i gyfleu’r neges yn glir, gyda hiwmor a gyda pherchnogaeth lwyr y disgyblion.

I Gyngor yr Ysgol a’r Pwyllgor Eco

Ni fydd holl ddisgyblion yr ysgol a phob aelod o’r pwyllgor eco (os oes gennych chi un) yn cymryd rhan uniongyrchol yn y prosiect. Ond gall y disgyblion hyn fynd a’r negeseuon allweddol yn ôl i’w dosbarth. Efallai hefyd y byddwch angen eu hymrestru i helpu, er enghraifft, wrth baratoi noson agored. Bydd eu cynnwys yn allweddol wrth sicrhau fod y prosiect yn cael ei rannu drwy’r ysgol.

Efallai y byddwch yn dewis dweud wrthynt am y prosiect eich hunan, a chyflwyno gweithgaredd iddynt megis ‘Lle mae’r Effaith?’ neu ‘Traed Mawr’ neu ‘Gêm y Glôb’. Neu’n well fyth, gallech gomisiynu’ch disgyblion i wneud hyn, ychydig wythnosau ar ôl dechrau’r prosiect pan maent yn teimlo’n hyderus ac wedi eu hysbrydoli. Bydd addysg cyfoedion yn helpu i drosglwyddo’r neges, a bydd yn helpu’r disgyblion i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu.

Gall y disgyblion weithio gyda chyngor yr ysgol i ddatblygu rhaglen o weithredoedd yn seiliedig ar ba brofiadau maent wedi eu cael yn ystod y prosiect.

Noson Agored

Er mwyn rhannu eu prosiect ag eraill, gall disgyblion gynnal noson agored ar ffurf arddangosfa a seminar. Gellid cynllunio a rhannu neuadd yr ysgol yn wahanol ardaloedd gyda themâu yn cynnwys arddangosfeydd gwaith a phwyntiau dysgu allweddol. Gellid rhannu’r disgyblion yn grwpiau sy’n gyfrifol am ymrwymo’r gwestai mewn gweithgareddau. Er enghraifft, gallai un stondin gael cyfrifiaduron i annog oedolion i ddarganfod eu hôl troed eco oddi ar gyfrifiannell ar-lein. Gallant ddyfeisio gemau neu bosau i gyfleu pwyntiau allweddol, megis gêm ecolegol fawr ar y llawr, ar thema nadroedd ac ysgolion (snakes and ladders), neu fodel o dŷ er mwyn i oedolion ddarganfod faint o ynni ac arian y gallent eu harbed drwy ychwanegu amrywiol arweddion effeithlon.

Pwynt pwysig arall yw y gallant hefyd ddarparu cymorth ymarferol i oedolion i leihau eu hôl troed adref - gwybodaeth am ble i gael arolygon cartrefi ynni-effeithlon er enghraifft, neu argymhellion ac arddangosfeydd tyfu a choginio. Gallai’r noson agored gynnwys seminarau a chyflwyniadau. Yn y fformat hwn bydd disgyblion yn gallu chwarae rolau allweddol mewn amgylchedd ‘aeddfed’ iawn.


 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen