Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Olion Traed Trafnidiaeth

Olion Traed Trafnidiaeth

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.

Beth i'w wneud:

Defnyddiwch y darluniau a’r testun yn y sleidiau a’r wybodaeth isod i arwain trafodaeth.


file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Olion Traed Trafnidiaeth (2.98 MB)

Atgoffwch y disgyblion fod ôl troed yn ffordd o archwilio ein heffaith ni ar y blaned. Esboniwch y byddant yn astudio cyfran yr ôl troed sy’n cynrychioli trafnidiaeth yr wythnos hon. Cyn edrych ar y siart pei o allyriadau trafnidiaeth, gofynnwch i’r disgyblion pam y maen nhw’n meddwl fod cyfran trafnidiaeth ar y graff ôl troed mor fawr. Cyfeiriwch at eu darganfyddiadau o’r arolwg trafnidiaeth.

Esboniwch fod cyfran trafnidiaeth ar y graff ôl troed wedi ei dadelfennu yn fanylach i greu'r siart pei o allyriadau trafnidiaeth.

Trafodwch yr amrywiol fathau o drafnidiaeth ar y siart gyda’r disgyblion. Ysgogwch nhw i gynnig eu profiadau eu hunain o wahanol fathau o siwrneiau y maen nhw wedi eu gwneud. Mae’n bwysig iawn peidio gwneud iddyn nhw deimlo’n euog! Bydd llawer o’r disgyblion wedi hedfan i lefydd ar eu gwyliau, ac yn debygol o fod wedi mwynhau’r profiad. Efallai fod rhai ohonyn nhw wedi bod ar drên i Ewrop, neu ar fws, mewn car, neu ar long.

(Bydd mwy o fanylion am gludo nwyddau yn dod fel rhan o fodiwlau sydd i ddilyn. Ond mae’n gyfle da i gyflwyno’r ffaith fod cludiant llong yn fwy effeithlon nag y byddai llawer yn meddwl.)

Anogwch y disgyblion i drafod teithiau o fewn Cymru a’r DU. Sut maen nhw’n teithio i’r ysgol, ymweld â pherthnasau, neu fynd am dro am y diwrnod?

Defnyddiwch y darluniau i esbonio effeithiau’r amrywiol fathau o drafnidiaeth. Hedfan a theithio mewn ceir sydd â’r gyfran fwyaf fesul teithiwr. Rydyn ni’n hedfan llai nag yr ydym yn gyrru, ond mae hedfan yn defnyddio mwy o danwydd, a chaiff y CO2 hyd yn oed fwy o effaith pan gaiff ei ryddhau ar uchderau o’r fath. Caiff ceir gymaint o effaith  gan ein bod yn eu defnyddio mor aml, yn aml ar gyfer siwrneiau byr â  dim ond un person ynddyn nhw. Mae trenau a bysiau yn fwy effeithiol oherwydd  gallan nhw gludo nifer fawr o bobl ar un tro. Wrth gwrs, mae bws â dim ond un neu ddau o deithwyr ynddyn nhw yn llawer llai effeithiol!

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen