Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group Work Activities

 • Teithio Amser
  Sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau
  Bydd y disgyblion yn defnyddio beth maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaliadwy ar gyfer adeiladau.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Dyfodol Positif
  Gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd parau neu unigolion yn defnyddio’r darluniau o broblemau byd-eang ac yna’n dod o hyd i fersiynau positif neu atebion i’r broblem cyn cyflwyno hyn i’r dosbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Symud o Le i Le

Symud o Le i Le

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gweithgaredd grŵp yw hwn yn defnyddio mapiau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus.

Beth i'w wneud:

Os oes gennych set o fatiau llawr gyda lluniau’r ardal o’r awyr arnyn nhw, yna gallwch yn hytrach ddefnyddio'r rheini, neu yn ychwanegol i’r mapiau rhanbarthol safonol. Bydd y matiau llawr yn caniatáu i chi weithio gyda grŵp mwy o faint.

Anogwch y disgyblion i adnabod llefydd cyfarwydd ar y map neu’r lluniau. Bydd angen iddynt ddod o hyd i ble maen nhw’n byw, ble mae’r ysgol, y llefydd cyfarwydd y maen nhw’n teithio iddynt: e.e. y ganolfan hamdden, lle mae ffrindiau neu berthnasau’n byw, lle maen nhw’n mynd i siopa neu fynd am dro.

Cyflwynwch amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus i’r disgyblion. Sicrhewch eu bod yn deall beth maen nhw’n ei feddwl, a sut i’w defnyddio. Wedyn, rhowch her i’r disgyblion i gynllunio taith o’r ysgol i leoliad addas gan ddefnyddio’r amserlenni. Defnyddiwch gymaint o enghreifftiau ag y mynnwch i sicrhau fod y disgyblion yn deall y dasg.

Yna rhannwch nhw i grwpiau bach a gofyn i bob grŵp gynllunio tair siwrnai yr un. Gall y siwrneiau fod yn rhai yr ydych chi wedi eu gosod fel her, neu’n rhai o’u dewis eu hunain. Ar ôl ychydig o amser gall y disgyblion adrodd yn ôl i weddill y dosbarth. Trafodwch fel dosbarth pa mor anodd neu hawdd oedd hyn. Bydd rhai ardaloedd yn cael eu gwasanaethu gan well trafnidiaeth gyhoeddus nag eraill. A ellir gwella trafnidiaeth gyhoeddus yn yr ardal? Beth os fydden nhw eisiau   f beicio o un lleoliad i’r llall? Oes yna lwybrau beicio?

using local public transport timetables in teachinglesson plan for sustainable public transport

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen