Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Group work Activities

 • Symud o Le i Le
  Gweithgaredd grŵp yw hwn yn defnyddio mapiau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau
  Bydd y disgyblion yn defnyddio beth maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaliadwy ar gyfer adeiladau.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Dyfodol Positif
  Gan ddefnyddio’r rhyngrwyd, bydd parau neu unigolion yn defnyddio’r darluniau o broblemau byd-eang ac yna’n dod o hyd i fersiynau positif neu atebion i’r broblem cyn cyflwyno hyn i’r dosbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Teithio Amser

Teithio Amser

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser.

Beth i'w wneud:

Dechreuwch gyda thrafodaeth ynglyn â sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser. Darganfyddwch beth y mae’r plant yn ei wybod yn barod. Efallai fod eu rhieni neu eu neiniau a theidiau wedi crybwyll y byddai’n arfer bod yn saffach i gerdded i’r ysgol pan oedden nhw’n ifanc er enghraifft.

Ymhelaethwch ar hyn trwy drafod sut y mae amrywiol fathau o drafnidiaeth wedi datblygu dros amser. Rhowch fapiau hanesyddol o’r rhanbarth i’r disgyblion o amrywiol gyfnodau a gofynnwch iddyn nhw chwilio am rwydweithiau trafnidiaeth. Oes yna reilffyrdd? Ffyrdd? Sut maen nhw’n cymharu gyda mapiau heddiw? Beth sydd wedi newid a pham?

Diddorol nodi mai trenau stêm oedd y drafnidiaeth a achosai fwyaf o lygredd yn nyddiau cynnar y rheilffordd. Erbyn hyn wrth gwrs, effaith fach iawn a gaiff trenau o gymharu â mathau eraill o drafnidiaeth. Beth am feiciau? Gallwch ymestyn y gweithgaredd hwn i gynnwys cymaint o fanylion ag y mynnwch a gofyn i ddisgyblion ymchwilio i hanes trafnidiaeth leol, gyda hen luniau, llyfrau, y llyfrgell ac adnoddau arlein.

teaching about historical transport

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen