Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Arolwg Trafnidiaeth:
 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur
Symud o Le i Le:
Teithio Amser:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
Gwestai Cudd:
 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth:
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 2: Trafnidiaeth

Cludiant Cynaliadwy

Cludiant Cynaliadwy

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.

Beth i'w wneud:

Cyn eich bod yn dangos y sleidiau gofynnwch i’r disgyblion beth maen nhw’n feddwl yw rhai o’r atebion i drafnidiaeth sy’n cael llai o effaith ar y ddaear.

Defnyddiwch y darluniau a’r testun ar y sleidiau a’r wybodaeth isod i arwain trafodaeth.

file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Trafnidiaeth Gynaliadwy (4.66 MB)

Dyma rai o’r pwyntiau allweddol a chwestiynau i’w gofyn fel rhan o’r drafodaeth:

Cerbydau Trydan:

 • Mae’r dechnoleg hon wedi ei phrofi, yn wahanol i lawer o gerbydau carbon isel eraill sydd wedi eu dyfeisio ac sydd i’w gweld ar y teledu o dro i dro.
 • Bydd angen buddsoddi llawer yn yr isadeiledd sy’n angenrheidiol ar gyfer gwefru neu newid batris.

Biodanwyddau:

 • Y brif anfantais gyda biodanwydd yw nad oes gennym ddigon o dir i dyfu digon o fwyd i fwydo pawb ar y blaned, ac i ddarparu symiau mawr o danwydd i gerbydau hefyd. Mae ardaloedd mawr o’r goedwig law wedi ei dymchwel i dyfu olew palmwydd i wneud biodanwyddau, gan arwain at allyriadau CO2 o ddigoedwigo.
 • Mae rhai ceir yn rhedeg ar fio-disel wedi ei wneud o olew sglodion wedi ei ailgylchu. Caiff hyn lawer llai o effaith na biodanwyddau eraill, ond nid oes gennym ddigon o olew sglodion i bawb - hyd yn oed petai gan bawb yn y DU geir bach, a’u bod yn gyrru llai o bellteroedd yn fwy effeithlon, ni fyddai gennym ond digon o olew sglodion ar gyfer 1% o’n cerbydau.
 • Gofynnwch i ddisgyblion pa gerbydau maen nhw’n feddwl ddylai gael eu blaenoriaethu ar gyfer adnoddau gwerthfawr megis bio-disel olew sglodion. Gobeithio y byddant yn awgrymu pethau fel peiriannau fferm a cherbydau’r gwasanaeth brys.
 • Serch hynny, os wnawn ni gynllunio ein defnydd o’r tir yn ofalus, bydd yn bosibl darparu ychydig o danwydd trafnidiaeth o blanhigion. Mae’n bosibl, er enghraifft, i dyfu planhigion coediog fel myscanthus i wneud bio-cerosin y gellir ei ddefnyddio mewn awyrennau.

Cerbydau hybrid (fel y Prius):

 • Technoleg ar gyfer gwneud cerbydau yn fwy effeithlon yw hon, trwy ddal yr ynni a wastraffir wrth frecio. Serch hynny, bydd cerbyd hybrid mawr yn dal i ryddhau mwy o allyriadau carbon deuocsid y filltir na cherbyd bychan heb dechnoleg hybrid.
 • Mae gweithgynhyrchu cerbydau trydan newydd effeithlon yn dal i ddefnyddio llawer o ynni, a bydd angen i ni i gyd deithio llai.
 • Bydd adnoddau beicio a cherdded da yn rhywbeth fydd yn bwysig iawn.
 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen