Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Caniau Ynni Solar:
 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi
Y Tŷ Gwydr:
 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)
Cymryd y Camau:
Cynllun Rhanbarthol - Ynni:
Pweru gydag... Ynni Solar!:
 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber
Pweru gydag... Ynni Gwynt!:
 • EPK20850
  ‘Wind Kit’ gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
  (neu becyn ynni gwynt gan gyflenwr addysg arall)
 • Darnau o blastig ‘coriffliwt’ a/neu ddeunyddiau sgrap addas eraill megis cerdyn tenau a phlastig, siswrn, tâp.
 • Gwyntyll fawr drydan gyda llafnau llydan, y rhai sy’n dod gyda chewyll o’u hamgylch ac sy’n eistedd ar y llawr yw’r gorau. (nid yw gwyntyllau ystafelloedd ymolchi tal gyda llafnau tenau yn gweithio cystal.)
Gwestai Cudd:
 • Gwestai cudd o’r diwydiant ynni cynaliadwy. Dylai’r person yma fod yn rhywun sy’n gweithio i osod systemau ynni adnewyddol, neu beiriannydd sy’n eu cynllunio. Gallai fod yn rhywun o’r cyngor gyda chyfrifoldeb am effeithlonrwydd ynni, neu rywun sy’n hyrwyddo effeithlonrwydd ynni. Neu gallai fod yn rhywun o grŵp lleol megis Cyfeillion y Ddaear.

Useful Websites

AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Olion Traed Ynni

Olion Traed Ynni

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.

Beth i'w wneud:

Defnyddiwch y lluniau a’r testun a’r wybodaeth isod i arwain trafodaeth.

file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Olion Traed Ynni (2.65 MB)

Erbyn hyn bydd y disgyblion yn gyfarwydd â’r graff cyntaf.

Esboniwch mai pwnc heddiw yw ynni. Mae’r ail graff yn dangos allyriad ynni wedi ei rannu yn ôl sector yn y DU. Defnyddiwch hyn i dynnu sylw at y ffaith nad  ni yn unig sydd angen arbed ynni yn ein cartrefi - mae busnesau, trafnidiaeth a gwasanaethau angen gwneud hyn hefyd.

Dengys y graff nesaf faint o ynni rydyn ni’n ei ddefnyddio yn ôl y person yn y DU. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer amlinellu’r elfennau mwyaf arwyddocaol, megis yr ynni a ddefnyddir i wneud y stwff a brynwn, o’i gymharu â’r ynni a ddefnyddir gan oleuadau a theclynnau. Er enghraifft, ôl troed carbon peint o laeth ydy 700g ac ôl troed carbon rhedeg oergell fechan ydy tua 500g y diwrnod.

Ar hyn o bryd, daw’r rhan fwyaf o ynni yn y DU ac yn y byd o losgi tanwydd ffosil. Ceir dwy broblem gyda hyn. Yn gyntaf, mae’r olew a’r nwy sy’n hawdd ei gyrraedd yn mynd yn brin. Wrth i olew a nwy brinhau mae’n mynd yn gynyddol ddrud i’w ddarganfod, echdynnu a’i buro; mae hyn yn ein gorfodi i ddod o hyd i opsiynau amgenach neu wynebu gwrthdaro.

Yr ail broblem yw bod llosgi tanwydd ffosil i gael ynni gwres, trydan neu drafnidiaeth yn rhyddhau CO2 i’r atmosffer, gan ychwanegu at yr effaith tŷ gwydr. Yn ychwanegol i’r ddau fater byd-eang hyn, mae echdynnu tanwydd ffosil hefyd yn achosi problemau amgylcheddol yn lleol (bydd llawer o ddisgyblion wedi clywed am drychinebau yn y newyddion megis BP yn colli olew yng Ngwlff Mecsico ond mae’n annhebygol y byddant wedi clywed fod lefelau tebyg o lygredd a niwed yn cael ei achosi o ganlyniad i wledydd tramor yn echdynnu olew yng Ngorllewin Affrica bob blwyddyn).

Bydd hyd yr amser y byddwch chi eisiau ei dreulio yn trafod y materion sy’n berthnasol i ynni niwclear yn dibynnu ar oedran eich grŵp, ac ar yr amser sydd gennych. Mae’r materion perthnasol sydd wedi eu rhestru yn y sleidiau yn ymwneud â chyflenwad wraniwm sy’n prinhau a’r broses o storio gwastraff ymbelydrol. Mae materion eraill yn cynnwys cost, faint o amser ac arian a ddefnyddir i adeiladu a digomisiynu gorsafoedd ynni niwclear, i gludo gwastraff niwclear a’i waredu mewn gwledydd eraill, bygythiadau diogelwch fel yn achos gorsaf bŵer Fukushima yn Japan, a’r targed mae’n ei gyflwyno i derfysgwyr.

Mae’r sleid olaf yn dangos mapiau sy’n datgelu allyriad nwy tŷ gwydr byd-eang yn ôl gwlad, ac yn ôl y pen. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer tynnu sylw at y diffyg cydraddoldeb yn y byd. Mae hefyd yn bwysig er mwyn tynnu sylw at wledydd fel Tsieina, sydd fel gwlad yn allyrrydd mawr iawn. Dengys map yn ôl y pen ddarlun gwahanol iawn serch hynny, wrth ddangos fod pobl sy’n byw yn Tsieina yn allyrru tua hanner y CO2 a ryddheir gan bobl yn y DU, yn ôl y person. Ar ôl trafodaeth am y gymysgedd ynni bresennol, mae’n debygol y bydd disgyblion yn dod i’r casgliad ein bod a) angen defnyddio llai, a b) angen cynhyrchu ynni o ffynonellau eraill.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen