Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class, interactive Activities

 • Traed Mawr
  Gweithgaredd hwyliog i’r dosbarth i gyd yw hwn sy’n dangos sut mae gan ganran fechan o’r boblogaeth fyd-eang olion traed eco mwy na’r mwyafrif.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Pweru gydag... Ynni Gwynt!
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu i ddisgyblion gynllunio a gwneud eu tyrbinau gwynt eu hunain sy’n cynhyrchu trydan.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Gwestai Cudd
  Gwahoddir ymwelydd o’r diwydiant ynni i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Hanes Stwff
  Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i sut mae masnach a diwydiant lleol wedi newid dros y blynyddoedd.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy
  Bydd disgyblion yn casglu eu gwaith ar gynllunio rhanbarthol mewn gwersi blaenorol, i greu cynllun cynaliadwy cyflawn ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Caniau Ynni Solar:
 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi
Y Tŷ Gwydr:
 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)
Cymryd y Camau:
Cynllun Rhanbarthol - Ynni:
Pweru gydag... Ynni Solar!:
 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber
Pweru gydag... Ynni Gwynt!:
 • EPK20850
  ‘Wind Kit’ gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
  (neu becyn ynni gwynt gan gyflenwr addysg arall)
 • Darnau o blastig ‘coriffliwt’ a/neu ddeunyddiau sgrap addas eraill megis cerdyn tenau a phlastig, siswrn, tâp.
 • Gwyntyll fawr drydan gyda llafnau llydan, y rhai sy’n dod gyda chewyll o’u hamgylch ac sy’n eistedd ar y llawr yw’r gorau. (nid yw gwyntyllau ystafelloedd ymolchi tal gyda llafnau tenau yn gweithio cystal.)
Gwestai Cudd:
 • Gwestai cudd o’r diwydiant ynni cynaliadwy. Dylai’r person yma fod yn rhywun sy’n gweithio i osod systemau ynni adnewyddol, neu beiriannydd sy’n eu cynllunio. Gallai fod yn rhywun o’r cyngor gyda chyfrifoldeb am effeithlonrwydd ynni, neu rywun sy’n hyrwyddo effeithlonrwydd ynni. Neu gallai fod yn rhywun o grŵp lleol megis Cyfeillion y Ddaear.

Useful Websites

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Y Tŷ Gwydr

Y Tŷ Gwydr

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r gweithgaredd hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatau i ddisgyblion wneud penderfyniadau ynni ar gyfer y cartref i weld sut maen nhw’n cynyddu neu leihau allyriadau.

Beth i'w wneud:

Gweithgaredd ar gyfer y dosbarth cyfan, i’w arwain gan yr athro/athrawes yw hwn. Mae’n cynnwys pâr o graffiau wedi eu taflunio ar sgrin i’r holl ddosbarth eu gweld, sy’n cynrychioli sut mae ein hallyriadau nwy tŷ gwydr ni wedi eu rhannu yn y cartref.

Bydd angen i chi esbonio fod y graffiau yn dangos allyriadau nwy tŷ gwydr y DU yn ôl y person (tua un tunnell ar ddeg ) sydd wedi eu rhannu i ddangos lle daw ein hallyriadau; gwres, bwyd ayb. (dyma ffigwr swyddogol y llywodraeth, cred ymchwilwyr ei fod sawl tunnell yn uwch na hyn os cynhwysir yr allyriadau o nwyddau a gynhyrchir ar ein cyfer mewn gwledydd eraill). Mae’r llinell lorweddol doredig yn agos i waelod y graffiau yn nodi cyfran fyd-eang deg o allyriad nwy ty gwydr, ac yn cynrychioli ein targed ni am leihad.

Daw’r gweithgaredd gyda chyfres o luniau i chi eu defnyddio i roi dewis i’r disgyblion am bethau y maen nhw eisiau eu cynnwys yn y tŷ. (Os ydych chi eisiau gallwch ychwanegu esiamplau go iawn tuag at y lluniau hyn - defnydd ynysu, papurau newydd, gemau ayb). Dechreuwch trwy edrych ar gyfran fwyaf ein hallyriadau - gwres. Defnyddiwch y lluniau i drafod ffyrdd o leihau allyriadau gwres yn y cartref, ee ynysu, ffenestri dwbl ayb ac ychwanegwch ddewisiadau’r disgyblion yn y rhaglen gweithgareddau.

Bydd disgyblion yn gallu gweld eu hallyriadau yn cwympo neu’n codi yn ddibynnol ar eu dewisiadau. Unwaith y bydd mesurau effeithlonrwydd gwres wedi eu gosod, yna gall disgyblion ddewis sut i gynhesu eu cartrefi o’r amrediad o luniau sy’n cynnwys stôf llosgi coed, gwres nwy canolog, tanau glo, ayb. Ewch ymlaen drwy’r gweithgaredd, drwy’r holl sectorau nes eich bod wedi gorffen. Erbyn diwedd y gweithgaredd, mae’n debygol y bydd y disgyblion wedi llwyddo i leihau eu hallyriadau yn sylweddol. Mae’n bwysig trafod gyda’r disgyblion beth sydd wedi newid am eu bywydau.

Yn ddibynnol ar eu dewisiadau, mae’n debygol y byddant yn gallu parhau i fynd ar wyliau, bwyta’n dda, byw mewn cartrefi cynnes a chysurus a theithio’n hawdd, ond efallai y byddant wedi aberthu pethau fel ceir mawr, teithiau awyren a sgriniau teledu llydan. Gofynnwch i’r dosbarth os yw ansawdd eu bywydau wedi gwella neu ddirywio. Siaradwch am bethau fel teulu, chwarae pêl droed ayb. Nid yw’r rhan fwyaf o bethau mae pobl yn eu gwerthfawrogi fwyaf, fel teulu, ffrindiau, cerddoriaeth ayb yn cael effaith fawr ar ein planed.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen