Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Caniau Ynni Solar:
 • 4 can yfed alwminiwm yn cynnwys:
  • 3 wedi eu peintio gyda phaent du mat (neu baent bwrdd du) yn cynnwys:
  • 2 wedi ei hynysu gyda deunyddiau sy’n ddiogel i’w trin - gwlân dafad er enghraifft yn gorchuddio'r hanner cefn neu dau draean o’r can. O’r rhain:
  • 1 wedi ei osod mewn bag plastig clir neu gynhwysydd megis potel glir 2 litr â’r gwaelod wedi ei dorri i ffwrdd.
 • Thermomedr
 • Taflen i gofnodi
Y Tŷ Gwydr:
 • Gweithgaredd i’w lawrlwytho gan CAT (coming soon)
Cymryd y Camau:
Cynllun Rhanbarthol - Ynni:
Pweru gydag... Ynni Solar!:
 • Yr holl ddosbarth mewn grwpiau
 • Celloedd ffotofoltaidd bychan, moduron, clipiau crocodeil a llafnau gyrru (propellers) (ar gael yn siop Canolfan y Dechnoleg Amgen a gan ddarparwyr addysg eraill)
 • Deunyddiau glân sy’n arnofio - ee poteli plastig (gyda chaeadau), cartonau a chwpanau a chynwysyddion, bandiau rwber
Pweru gydag... Ynni Gwynt!:
 • EPK20850
  ‘Wind Kit’ gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
  (neu becyn ynni gwynt gan gyflenwr addysg arall)
 • Darnau o blastig ‘coriffliwt’ a/neu ddeunyddiau sgrap addas eraill megis cerdyn tenau a phlastig, siswrn, tâp.
 • Gwyntyll fawr drydan gyda llafnau llydan, y rhai sy’n dod gyda chewyll o’u hamgylch ac sy’n eistedd ar y llawr yw’r gorau. (nid yw gwyntyllau ystafelloedd ymolchi tal gyda llafnau tenau yn gweithio cystal.)
Gwestai Cudd:
 • Gwestai cudd o’r diwydiant ynni cynaliadwy. Dylai’r person yma fod yn rhywun sy’n gweithio i osod systemau ynni adnewyddol, neu beiriannydd sy’n eu cynllunio. Gallai fod yn rhywun o’r cyngor gyda chyfrifoldeb am effeithlonrwydd ynni, neu rywun sy’n hyrwyddo effeithlonrwydd ynni. Neu gallai fod yn rhywun o grŵp lleol megis Cyfeillion y Ddaear.

Useful Websites

AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 3: Ynni

Cymryd y Camau

Cymryd y Camau

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Beth i'w wneud:

Mae’r gweithgaredd hwn wedi ei addasu o un o rai George Marshall.

Gallwch rannu’r gweithgaredd yn ddau hanner os ydych chi eisiau.

Hanner cyntaf

Dechreuwch trwy gyfeirio at y sleid olaf yn y sleidiau Olion Traed Ynni sy’n dangos allyriad CO2 byd-eang y pen, yn ôl gwlad. Ewch â’r disgyblion i’r neuadd neu i’r maes chwarae. Mae pob disgybl yn dewis gwlad i’w chynrychioli, ac maent i gyd yn sefyll mewn rhes yn erbyn y wal. Esboniwch fod pob tunnell o allyriadau CO2 yn cael eu cynrychioli gan un cam cyfartalog ei faint. (Gallwch ymarfer cymryd camau gyda’ch gilydd os ydych chi eisiau gweithgaredd i gynhesu ac i gysoni maint camau!) Ar ôl cyfri’n ôl, mae pob disgybl yn cymryd y nifer gywir o gamau i adlewyrchu allyriad CO2 y wlad maen nhw wedi ei dewis, ac yna’n stopio. Wrth gwrs, bydd rhai disgyblion yn parhau yn agos i’r wal a bydd eraill wedi teithio 30 cam.

Esboniwch, pe bai pawb yn y byd yn allyrru cyfran gyfartal o CO2, yna byddai pob person yn gallu cymryd 2.5 o gamau. Byddai hyn yn golygu fod y boblogaeth mewn gwledydd ag allyriad uchel yn lleihau eu hallyriadau yn sylweddol, a byddai poblogaethau mewn gwledydd ag allyriad isel yn gallu cynyddu ychydig ar eu hallyriadau i adeiladu isadeiledd sylfaenol. (Yn y diwedd, byddem yn disgwyl lleihau ein hallyriadau byd-eang i ddim byd.)

Ail hanner

Gofynnwch i’r disgybl sy’n cynrychioli’r DU i atgoffa pawb faint o CO2 ydyn ni’n ei allyrru bob blwyddyn - tua 11 tunnell. Esboniwch fod y gweithgaredd hwn yn ffordd o archwilio sut mae ein gweithgareddau bob dydd yn cyfrannu at hyn. Bydd hyn yn ein helpu i benderfynu pa bethau a wnawn i leihau ein hôl troed fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr, a pha rai fydd yn gwneud gwahaniaeth bychan.

Dosbarthwch y slipiau papur sy’n disgrifio gweithgareddau bob dydd i bob pâr o ddisgyblion. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys pethau fel ‘defnydd cyfartalog o gar’ neu ‘wylio’r teledu’. Bydd y disgyblion yn meddwl  faint o gamau sydd angen iddynt gymryd i gynrychioli eu gweithgaredd. Yna, yn eu tro, mae’r parau o ddisgyblion yn cymryd y camau maen nhw’n meddwl sy’n gywir. Gofynnwch i weddill y disgyblion os ydyn nhw’n cytuno cyn datgelu’r ateb cywir oddi ar eich taflen.

Cofiwch ganiatáu amser i drafod y canlyniadau ar y diwedd. Oedden nhw wedi eu synnu gan unrhyw beth? Mae’n debygol y byddant wedi disgwyl i offer trydan neu fagiau plastig gael mwy o effaith na’r hyn a gânt mewn gwirionedd, ac mae’n bosib y byddant wedi eu synnu fod yr effaith mae hedfan yn ei gael mor fawr.


 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen