Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button

    Byddwch angen:

     • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
     • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren

     << Trosolwg ar y Modiwl

     Modiwl 1: Y Llun Mawr

     Olion Traed

     Olion Traed

     Llwytho i lawr  | Argraffu |

     Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.

     Beth i'w wneud:

     Dangos y sleidiau i’r disgyblion a defnyddio’r wybodaeth yma i arwain trafodaeth.

     file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Olion Traed (1017.08 kB)

     Eglurwch i’r disgyblion eu bod yn dechrau prosiect ‘Ôl troed’. Ydyn nhw’n gallu dyfalu beth yw ôl troed? Mae’n bosib y byddant wedi clywed am olion traed carbon sydd ychydig yn wahanol i olion traed eco. Mae olion traed carbon yn cyfrifo faint o CO2 sydd wedi ei allyrru un ai o weithgaredd megis hedfan, neu i wneud cynnyrch megis adeilad. Mae creision Walkers yn un o nifer o gwmnïau sy’n gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Carbon. Mae ganddynt bellach olion traed carbon ar eu pacedi i ddangos faint o CO2 a allyrrwyd wrth gynhyrchu’r bag creision. Pasiwch y bag creision o amgylch pawb iddynt gael gweld y symbol.

     Mae ôl troed eco yn wahanol i ôl troed carbon, gan ei fod yn mesur faint o dir sydd ei angen i gynhyrchu popeth yr ydym ei angen, i ddelio gyda’n gwastraff, ac i orfodogi (dal a chloi) ein hallyriadau CO2. Os oes gennym ôl troed eco mawr, rydyn ni’n defnyddio gormod o dir ac ynni ac yn cael effaith negyddol ar ein planed.

     Profwch eu dealltwriaeth trwy gymharu dau beth tebyg sydd wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol. Er enghraifft, cadair bren, a chadair blastig gyda choesau metal. O beth mae’r gadair blastig wedi ei gwneud? - efallai na fyddant yn gwybod fod plastig yn cael ei wneud o olew. Rhowch anogaeth iddynt gyda rhai o’r cwestiynau canlynol -

     • Faint o dir ac ynni sydd wedi eu defnyddio i echdynnu’r mwynau olew a metal o’r ddaear?
     • Faint o ynni a thir a ddefnyddiwyd i droi’r deunyddiau crai yn fetal a phlastig?
     • Faint o ynni a ddefnyddiwyd i weithgynhyrchu’r gadair ei hun?
     • Am faint fydd y gadair yn para cyn ei bod yn torri? Pa mor hawdd ydy hi i’w hatgyweirio?
     • Faint o dir ac ynni sydd eu hangen i gael gwared â’r gadair ar ddiwedd ei hoes?

     Nawr cymharwch hi gyda’r gadair bren. Mae angen tir i dyfu’r goeden, ond llawer llai na’r hyn a ddefnyddiwyd i amsugno’r CO2 a gynhyrchwyd wrth echdynnu’r deunyddiau crai ar gyfer y gadair blastig a metal. Bydd ynni wedi ei ddefnyddio i adeiladu’r gadair bren, ond dim cymaint ag a ddefnyddiwyd i wneud y gadair blastig a metal. Mae’n debygol fod y gadair bren yn haws i’w hatgyweirio a gellir gwneud defnydd arall o’r coed ar ôl i’r gadair gyrraedd diwedd ei hoes, yn wahanol i’r gadair blastig a metal sy’n anoddach ac yn defnyddio llawer o ynni i’w hailgylchu.

     Gofynnwch i’r disgyblion pa gadair sydd â’r ôl troed mwyaf. Mae’n debygol y byddant yn ateb yn gywir, mai’r gadair blastig a metal sydd â’r ôl troed mwyaf, ond os ddim, treuliwch fwy o amser yn arddangos enghreifftiau eraill.

     Gofynnwch i’r disgyblion faint o blanedau fel y Ddaear maen nhw’n ei feddwl y byddem eu hangen, petai pawb ar y blaned yn byw yn yr un modd â ninnau yng Nghymru. Yr ateb yw bron i dair.

      
      

     Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

     Wind Powered Website

     Gwefan gan Aye-aye Design

     © Canolfan y Dechnoleg Amgen