Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Canlyniadau adeiladu:
 • Papur a Phensiliau
Ymweld â Lleoliad:
 • Safle i ymweld ag ef. Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen nifer o adeiladau cynaliadwy wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau (dolen i wefan CAT) ond efallai y byddwch eisiau ymweld â rhywle yn agosach i’r ysgol.
 • Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o adeiladau cynaliadwy i ymweld â nhw, ceisiwch ddarganfod mwy am adeiladau lle mae arweddion arbed ynni wedi eu hychwanegu, megis deunydd ynysu.
 • Hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod o hyd i enghreifftiau cynaliadwy positif, bydd yn werth gadael y dosbarth. Archwiliwch adeilad traddodiadol yn defnyddio deunyddiau naturiol – efallai fod gan y deunyddiau hyn ynni ymgorfforedig isel, ond pa mor ynni effeithlon yw’r adeilad pan gaiff ei ddefnyddio? Neu gallwch hyd yn oed archwilio enghreifftiau gwael – bydd disgyblion yn elwa llawer o fedru defnyddio eu gwybodaeth yn y modd hwn.
Adeiladwch ef Eich Hun!:
Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau:
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 4: Adeiladau

Olion Traed Adeiladu

Olion Traed Adeiladu

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.

Beth i'w wneud:

Defnyddiwch y lluniau a’r testun a’r wybodaeth isod i drafod gyda’r disgyblion.

file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Building Footprints (2.19 MB)

Ceir dau brif bwynt i’w hamlygu o’r sleidiau. Y cyntaf yw fod ynni ymgorfforedig uchel gan lawer o’r deunyddiau adeiladu a ddefnyddir yn ein hadeiladau modern. Mae hyn yn cyfeirio at faint o ynni a ddefnyddiwyd i weithgynhyrchu’r deunyddiau yn y lle cyntaf, cyn eu bod hyd yn oed yn cael eu hadeiladu! Yr ail bwynt yw fod llawer o ynni yn cael ei wastraffu gan y ffordd yr ydym yn defnyddio adeiladau. Gofynnwch i’r plant os ydyn nhw’n gwybod beth yw gogls golwg thermol - mae’n bosib y byddant wedi gweld y rhain ar raglenni heddlu, neu raglenni bywyd gwyllt. Gofynnwch iddynt ddychmygu gwisgo’r gogls hyn ac edrych ar wahanol adeiladau. Sut fydden nhw’n gallu dweud pa adeiladau sydd heb eu hynysu’n iawn? Ceir llawer o fesurau arbed ynni eraill ar gyfer adeiladau - atal drafft, gwydr dwbl, thermostatau. Trafodwch gyda’r disgyblion sut mae’r ysgol a’r dosbarth maent ynddo yn sgorio yn nhermau effeithlonrwydd ynni. Beth am y deunyddiau adeiladu?

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen