Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Chwalu’r Coelion Cyffredin
  Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Lein Ddillad Fyd-eang:
 • Dillad y mae’r plant yn ei gwisgo
 • Map o’r byd
 • Papur a thâp gludiog
Hanes Stwff:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
 • Dogfennau, archifau rhanbarthol ayb, pobl hŷn
Tua’r siopau a ni!:
 • Siopau lleol a staff
Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’:
 • Mapiau lleol (matiau llawr gyda lluniau awyrol os yn bosib)
 • Efallai y bydd un neu ddau o’r perchnogion siop, yr ymwelwyd â nhw yn ystod y trip maes, ar gael i ymuno yn y sesiwn hon
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 6: Stwff

Olion Traed ‘Stwff’

Olion Traed ‘Stwff’

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.

Beth i'w wneud:

Defnyddiwch y lluniau a’r testun a’r wybodaeth isod i drafod gyda’r disgyblion.

file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Olion Traed Stwff (2.85 MB)

Esboniwch y byddan nhw’n  astudio’r darn o’r ôl troed sy’n cynrychioli’r ‘stwff’ a brynwn yr wythnos hon. Cyn edrych ar y siart pei o allyriadau ‘stwff’, gofynnwch i’r disgyblion pam eu bod nhw’n meddwl fod y gyfran hon o’r graff ôl troed mor fawr. Defnyddiwch yr hyn y maen nhw wedi ei ddysgu mewn gwersi blaenorol, ac yn y gweithgaredd agoriadol. Dim ond yn weddol ddiweddar y mae pobl wedi bod yn cymryd sylw o effaith fawr y nwyddau a brynwn. Y rheswm am hyn yw fod llawer o’r nwyddau hyn wedi eu gweithgynhyrchu dramor, felly mae’n anodd iawn cyfrifo eu hallyriadau. Mae hi wedi bod yn llawer haws i gyfrifo allyriadau sy’n dod yn uniongyrchol o’r DU.

Wrth gwrs, ceir pethau eraill sydd wedi eu cuddio, yn ogystal ag allyriadau nwy tŷ gwydr. Nid oes gan rai gwledydd ddeddfau amgylcheddol llym er enghraifft. Pan oed Prydain yn wlad ddiwydiannol flaenllaw, caed achosion o nentydd ac afonydd yn llifo mewn lliw gwahanol bob dydd a hynny o weddillion llifynnau’r diwydiant brethyn. Mae hi bellach yn demtasiwn i feddwl ein bod ni wedi gwella ein ffyrdd.  Wrth gwrs - mewn gwirionedd, yr hyn yr ydym wedi’i wneud yw allforio ein diwydiannau mwyaf llygrol.Er enghraifft,, mae 40-60,000 o bobl yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i blaladdwyr yn y diwydiant cotwm.

Mae hi hefyd yn demtasiwn i feddwl ein bod wedi gwella ein ffyrdd yn nhermau llafur plant a chaethwasiaeth gan na chaniateir hyn mwyach o dan gyfraith Prydain. Unwaith eto, serch hynny, yr hyn yr ydym wedi ei wneud mewn gwirionedd yw allforio’r arferion hyn. Mae’n bosibl y bydd y disgyblion yn gyfarwydd â straeon diweddar yn y newyddion am gwmnïau fel Primark a Gap.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen