Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole Class Activities

 • Traed Mawr
  Gweithgaredd hwyliog i’r dosbarth i gyd yw hwn sy’n dangos sut mae gan ganran fechan o’r boblogaeth fyd-eang olion traed eco mwy na’r mwyafrif.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Tŷ Gwydr
  Mae’r gweithgaredd hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatau i ddisgyblion wneud penderfyniadau ynni ar gyfer y cartref i weld sut maen nhw’n cynyddu neu leihau allyriadau.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Pweru gydag... Ynni Gwynt!
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu i ddisgyblion gynllunio a gwneud eu tyrbinau gwynt eu hunain sy’n cynhyrchu trydan.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Gwestai Cudd
  Gwahoddir ymwelydd o’r diwydiant ynni i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Hanes Stwff
  Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i sut mae masnach a diwydiant lleol wedi newid dros y blynyddoedd.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy
  Bydd disgyblion yn casglu eu gwaith ar gynllunio rhanbarthol mewn gwersi blaenorol, i greu cynllun cynaliadwy cyflawn ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Lein Ddillad Fyd-eang:
 • Dillad y mae’r plant yn ei gwisgo
 • Map o’r byd
 • Papur a thâp gludiog
Hanes Stwff:
 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
 • Dogfennau, archifau rhanbarthol ayb, pobl hŷn
Tua’r siopau a ni!:
 • Siopau lleol a staff
Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’:
 • Mapiau lleol (matiau llawr gyda lluniau awyrol os yn bosib)
 • Efallai y bydd un neu ddau o’r perchnogion siop, yr ymwelwyd â nhw yn ystod y trip maes, ar gael i ymuno yn y sesiwn hon
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Mapiau lleol (matiau llawr gyda lluniau awyrol os yn bosib)
 • Efallai y bydd un neu ddau o’r perchnogion siop, yr ymwelwyd â nhw yn ystod y trip maes, ar gael i ymuno yn y sesiwn hon

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 6: Stwff

Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’

Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y rhanbarth.

Beth i'w wneud:

Fel gyda’r modiwlau eraill bydd y disgyblion yn defnyddio’r hyn y maent wedi ei ddysgu yn ystod y sesiwn fel sail i’w syniadau ar gyfer cynllunio rhanbarth mwy cynaliadwy yn nhermau’r math o ddiwydiant a nwyddau sydd ar gael. Bydd manylder y cynllunio yn dibynnu ar faint o amser sydd gennych. Y nod yw i ddisgyblion edrych ar eu hamgylchedd lleol gyda phersbectif ffres - pa mor gynaliadwy yw’r diwydiannau presennol? Pa mor gynaliadwy yw’r patrymau masnachu presennol? Beth fyddai’n digwydd pe bai masnach byd-eang yn wynebu rhwystrau - ee prinder olew? Sut all yr economi a busnesau lleol fod yn fwy hydwyth? Pa ystyriaethau eraill sydd angen meddwl amdanynt - oes digon o swyddi i bawb? Ydyn nhw'r math o swyddi mae pobl yn hoffi eu gwneud? Fedran nhw greu economi lleol mwy hydwyth?

Efallai y bydd y disgyblion yn ei gweld yn anodd amgyffred newidiadau mor fawr i’r ardal leol. Atgoffwch nhw serch hynny o’u gwaith blaenorol. Dylai disgyblion ddeall fod newidiadau yn digwydd drwy’r amser o ganlyniad i sefyllfaoedd sy’n esblygu’n gyson, ac y bydd newidiadau yn parhau i ddigwydd.

ideas for making the town more sustainable

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen