Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class activity Activities

 • Beth sydd yn eich bocs bwyd?
  Gweithgaredd rhyngweithiol i’r dosbarth yw hwn sy’n defnyddio sleidiau a chardiau adnoddau i archwilio cynaladwyedd cynnwys y bocs bwyd. Gellir rhannu’r gweithgaredd yn ddau ran.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)

Things needed for this Module...

Her y Fasged Siopa:
 • Tair basged siopa, un wedi ei labelu gydag ôl troed fach, un gyda label ôl troed ganolig a’r trydydd gydag ôl troed fawr.
 • Llawer o bacedi bwyd gwag, neu fwyd go iawn, a/neu luniau neu fodelau o fwyd, sy’n cynrychioli diet ôl troed uchel, canolig ac isel.
 • Troli siopa neu focs cardfwrdd mawr.
Cynllun Rhanbarthol - Bwyd:
 • Gallech wahodd y person a gyfwelwyd i helpu gyda’r gweithgaredd hwn
 • Mapiau a matiau llawr gyda lluniau erial os oes gennych rai
 • Amrywiaeth o gyfryngau ar gyfer gwneud cofnodion
Cymharu Cacennau:
 • Cacen syltana gartref, wedi ei phobi gan y dosbarth ymlaen llaw, yn ddelfrydol
 • Cacen syltana wedi ei phacio o’r siop
 • wheres_the_impact
  Gêm 'Ble mae’r Effaith?'
Beth sydd yn eich bocs bwyd?:
Cyfweliad Gwestai:
 • Gwestai lleol o’r sector bwyd cynaliadwy, gallant fod yn berchennog siop, cogydd, neu ffarmwr er enghraifft.
AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

 • Cacen syltana gartref, wedi ei phobi gan y dosbarth ymlaen llaw, yn ddelfrydol
 • Cacen syltana wedi ei phacio o’r siop
 • wheres_the_impact
  Gêm 'Ble mae’r Effaith?'

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Cymharu Cacennau

Cymharu Cacennau

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gweithgaredd i’r dosbarth cyfan yw hwn lle mae’r disgyblion yn cymharu cacen wedi ei phrosesu a’i phacio gyda chacen wedi ei phobi’n ffres er mwyn ymchwilio i ôl troed y gacen.

Beth i'w wneud:

Bydd y gweithgaredd hwn yn gweithio orau os oes gennych becyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen, i’w ddefnyddio yn y sesiwn o’r un enw. (gweler adnoddau). Y tro hwn serch hynny, yn hytrach na defnyddio’r cardiau i archwilio wy siocled gyda thegan tu mewn, byddwch yn eu defnyddio i gymharu dau gynnyrch tebyg. Oherwydd bod y disgyblion eisoes yn gyfarwydd â'r math hwn o weithgaredd, efallai yr hoffech amrywio’r fformat trwy ei wneud fel un dosbarth mawr mewn ystafell gyda digon o le ar lawr. (Fel arall, gallech gael nifer o barau bwyd ar gyfer gwaith grŵp - ee fflapjac wedi ei gwneud gartref a fflapjac wedi ei phrynu mewn pecyn, cacennau afal, bisgedi ayb.)

Cychwynnwch trwy ofyn i’r disgyblion pa gacen maen nhw’n feddwl fydd â’r ôl troed mwyaf neu a fydd yn defnyddio’r mwyaf o gardiau gweithgaredd. Dechreuwch gyda’r gacen wedi ei gwneud gartref, a defnyddiwch y cardiau gweithgaredd i olrhain y broses cynhyrchu ar gyfer pob cynhwysyn. Os ydych chi’n gwneud hwn fel gweithgaredd i’r dosbarth i gyd, byddwch angen gwasgaru’r cardiau o amgylch y llawr mewn cylch fel eu bod o fewn cyrraedd i’r holl ddisgyblion. Ar ôl gorffen gyda’r gacen gartref, cyflawnwch yr un broses gyda’r gacen sydd wedi ei phrynu. Bydd gan y gacen hon lawer mwy o gynhwysion, yn ogystal â deunydd pacio. Fe ddaw i’r amlwg yn fuan iawn mai hon sydd â’r ôl troed mwyaf. Treuliwch dipyn o amser yn gadael i’r disgyblion drafod pam.

Unwaith eto, nid y manylion technegol yw rhan bwysicaf y gweithgaredd hwn – nid yw o bwys faint yn union o ffatrïoedd a ddefnyddiwyd, nac ychwaith os nad ydych yn siŵr a gafodd y cynhwysion eu mewnforio neu eu tyfu ym Mhrydain - y syniad yw i ddatblygu sgiliau dilyniannu a datblygu ffordd holistig o feddwl, fel bod disgyblion yn gweld effaith ehangach gweithgareddau bob dydd, a datblygu’r wybodaeth i ddewis yn ddoeth.

Mae pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ yn cynnwys sawl set o gardiau sy’n darlunio amrywiol gamau’r broses gynhyrchu ee loriau, tir cnwd, tractorau, ffatrïoedd ayb. Os nad ydych yn gallu cael gafael ar y pecyn mae’n dal yn bosib gwneud y gweithgaredd drwy drafodaeth, neu drwy ddatblygu eich dulliau eich hun o arddangos y broses.

Gofynnwch i’r disgyblion beth maent wedi ei ddysgu o’r gweithgaredd. Dylent fedru dod i’r casgliad fod gan fwyd, wedi ei brosesu a’i bacio, ôl troed mwy na bwyd cartref. (Byddant hefyd yn gallu gwneud defnydd o’r hyn a ddysgwyd yn flaenorol -ee effaith fawr cynnyrch llaeth er enghraifft.)

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen