Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class activity Activities

 • Cymharu Cacennau
  Gweithgaredd i’r dosbarth cyfan yw hwn lle mae’r disgyblion yn cymharu cacen wedi ei phrosesu a’i phacio gyda chacen wedi ei phobi’n ffres er mwyn ymchwilio i ôl troed y gacen.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)

Things needed for this Module...

Her y Fasged Siopa:
 • Tair basged siopa, un wedi ei labelu gydag ôl troed fach, un gyda label ôl troed ganolig a’r trydydd gydag ôl troed fawr.
 • Llawer o bacedi bwyd gwag, neu fwyd go iawn, a/neu luniau neu fodelau o fwyd, sy’n cynrychioli diet ôl troed uchel, canolig ac isel.
 • Troli siopa neu focs cardfwrdd mawr.
Cynllun Rhanbarthol - Bwyd:
 • Gallech wahodd y person a gyfwelwyd i helpu gyda’r gweithgaredd hwn
 • Mapiau a matiau llawr gyda lluniau erial os oes gennych rai
 • Amrywiaeth o gyfryngau ar gyfer gwneud cofnodion
Cymharu Cacennau:
 • Cacen syltana gartref, wedi ei phobi gan y dosbarth ymlaen llaw, yn ddelfrydol
 • Cacen syltana wedi ei phacio o’r siop
 • wheres_the_impact
  Gêm 'Ble mae’r Effaith?'
Beth sydd yn eich bocs bwyd?:
Cyfweliad Gwestai:
 • Gwestai lleol o’r sector bwyd cynaliadwy, gallant fod yn berchennog siop, cogydd, neu ffarmwr er enghraifft.
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 5:Bwyd

Beth sydd yn eich bocs bwyd?

Beth sydd yn eich bocs bwyd?

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Gweithgaredd rhyngweithiol i’r dosbarth yw hwn sy’n defnyddio sleidiau a chardiau adnoddau i archwilio cynaladwyedd cynnwys y bocs bwyd. Gellir rhannu’r gweithgaredd yn ddau ran.

Beth i'w wneud:

Rhan 1

Ar gyfer y gweithgaredd hwn byddwch angen cyflwyniad ‘Beth sydd yn eich bocs bwyd?’ sydd ar gael gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys canllaw ysgrifenedig clir i’ch arwain drwy’r gweithgaredd, ac yn defnyddio lluniau i ysgogi’r disgyblion i feddwl am effaith ehangach bocs bwyd a deunyddiau pacio cyffredin. Dylai’r cyflwyniad hwyliog hwn atgyfnerthu’r wybodaeth fod cig, cynhyrchion llaeth a bwyd wedi ei brosesu a’i becynnu yn cael mwy o effaith na chynnyrch ffres, lleol, wedi ei wneud yn y cartref gan ddefnyddio llestri y gellir eu golchi a’u hail-ddefnyddio.

Rhan 2

Hwn yw darn ymarferol y gweithgaredd sy’n defnyddio’r cardiau adnoddau a dau focs bwyd - neu gallwch wneud cardiau eich hun. Ceir dwy set o gardiau - un set sy’n dangos lluniau bwyd a deunydd pacio, ac ail set sy’n union yr un fath a’r cyntaf, ond gyda disgrifiad ysgrifenedig o bob eitem a’i effaith ar gefn y garden. (Mae’r lluniau ar y set hon i helpu disgyblion iau neu lai abl). Ceir hefyd dri llun o olion traed, yn amrywio o fawr i fach:

Print out footprints

>> Labeli ôl troed y gellir eu dadlwytho (PDF)

Ar gyfer y gweithgaredd hwn byddwch angen i’r disgyblion eistedd mewn cylch mawr ar y llawr. Gosodwch y cardiau gyda dim ond lluniau o fwyd neu ddeunyddiau pacio yn un o’r bocsys bwyd. Gwasgarwch y set arall o gardiau gydag ochr y testun i fyny ar y llawr ynghanol y cylch disgyblion.

Pasiwch y bocs bwyd gyda’r cardiau o amgylch yr ystafell. Gwahoddwch bob disgybl (neu bâr - mae tua 20 o gardiau) i gymryd un garden. Gofynnwch iddynt ystyried beth sydd ganddynt ar y garden, a cheisio dod o hyd i’r garden ysgrifenedig sy’n cyfateb i’w llun. Gofynnwch iddynt ddarllen a gwneud yn siwr eu bod yn deall yr hyn sydd wedi ei ysgrifennu ar y garden.

Nawr dewch a’r tair carden ôl troed allan. Gofynnwch i’r disgyblion feddwl yn ofalus a gosod eu carden drws nesaf i ba bynnag faint ôl troed maen nhw’n feddwl sy’n gywir. Mae hwn yn gyfle da i weld pa mor dda maen nhw wedi deall y gweithgaredd. Pan fo’r holl gardiau wedi eu gosod, trafodwch fel dosbarth os yw’r cardiau yn y llefydd iawn. Os ydych yn mynd i symud y cardiau, sicrhewch fod y disgybl a’i rhoddodd yna yn cytuno ac yn deall y rheswm dros ei symud.

Y dasg olaf yw asio’r tri grŵp ôl troed yn ddau, fel bod un bocs bwyd gydag ôl troed cymharol fawr a bocs bwyd gydag ôl troed cymharol fychan. Caniatewch i’r disgyblion i rannu eu barn a’u dealltwriaeth o hyn - byddant yn debygol o nodi mai’r bocs bwyd gyda’r ôl troed bychan yw’r un iachaf hefyd. Serch hynny, bydd rhai ffrwythau ffres yn y bocs bwyd gyda’r ôl troed mawr gan eu bod wedi eu prosesu a’u cadw mewn oergell.


 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen