Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole Class Activities

 • Traed Mawr
  Gweithgaredd hwyliog i’r dosbarth i gyd yw hwn sy’n dangos sut mae gan ganran fechan o’r boblogaeth fyd-eang olion traed eco mwy na’r mwyafrif.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Tŷ Gwydr
  Mae’r gweithgaredd hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatau i ddisgyblion wneud penderfyniadau ynni ar gyfer y cartref i weld sut maen nhw’n cynyddu neu leihau allyriadau.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Pweru gydag... Ynni Gwynt!
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu i ddisgyblion gynllunio a gwneud eu tyrbinau gwynt eu hunain sy’n cynhyrchu trydan.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Gwestai Cudd
  Gwahoddir ymwelydd o’r diwydiant ynni i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Hanes Stwff
  Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i sut mae masnach a diwydiant lleol wedi newid dros y blynyddoedd.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl 6: Stwff)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Dyfodol Positif:
 • Mynediad at y rhyngrwyd
Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy:
Gemau Ôl Troed:

AddThis Social Bookmark Button

Byddwch angen:

<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol

Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy

Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Bydd disgyblion yn casglu eu gwaith ar gynllunio rhanbarthol mewn gwersi blaenorol, i greu cynllun cynaliadwy cyflawn ar gyfer y rhanbarth.

Beth i'w wneud:

Hon yw sesiwn olaf y prosiect, ac felly’n gyfle i’r disgyblion fynd dros eu cynllunio. Bob wythnos, dylent fod wedi bod yn datblygu cynlluniau ar sail themâu, ar gyfer trafnidiaeth, adeiladau, ynni a ‘stwff’. Manteisiwch ar y cyfle hwn i orffen unrhyw waith sydd angen ei gwblhau, yna trafodwch gyda’r disgyblion sut y mae angen dod â’r cynlluniau hyn at ei gilydd.

Gan ddibynnu ar eich blaenoriaethau a’ch gofynion fel athro/athrawes, efallai y bydd gennych gynlluniau rhanbarthol ar ffurf ysgrifenedig yn unig, fel ffotograffau, mapiau syniadau, neu ar ffurf modelau go iawn. Mae hwn yn gyfle delfrydol i gyfuno’r gwaith. Gofynnwch i’r disgyblion pa ffordd fyddai orau i wneud hyn, ac ysgogwch nhw i feddwl am ryw fath o gyd-destun - ydyn nhw angen cyflwyniad a chrynodeb i gyd-fynd â’u gwaith? Sut fydd y bobl y maen nhw’n  cyflwyno’r gwaith iddyn nhw yn gwneud synnwyr o’r cynlluniau? Byddai’n ddefnyddiol gwahodd rhai cynghorwyr, cynllunwyr tref, aelodau cynulliad a swyddogion perthnasol eraill gyda chyfrifoldeb i ddod i weld eu gwaith. Os nad yw hyn yn bosibl,a fyddai’r disgyblion yn gallu ymweld â’u swyddfeydd cyngor i’w gyflwyno? Fedran nhw yrru cynllun i Lywodraeth Cynulliad Cymru? I San Steffan?

srp

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen