Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Slide Show Activities

 • Olion Traed
  Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Y Llun Mawr
  Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno.
  (From module Modiwl 1: Y Llun Mawr)
 • Olion Traed Trafnidiaeth
  Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Cludiant Cynaliadwy
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy.
  (From module Modiwl 2: Trafnidiaeth)
 • Olion Traed Ynni
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sut y caiff y rhan fwyaf o’n hynni ei gynhyrchu yn y DU ar hyn o bryd.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Cymryd y Camau
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Ynni Adnewyddol
  Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno rhai ffynonellau o ynni adnewyddol.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Olion Traed Adeiladu
  Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Adeiladau Eco
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco.
  (From module Modiwl 4: Adeiladau)
 • Olion Traed ‘Stwff’
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Stwff Da
  Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Olion Traed Bwyd
  Mae’r sleidiau hyn yn dangos y materion cynaladwyedd ynghlwm â llawer o’r bwyd yr ydym yn ei gynhyrchu a’i fwyta yn y DU.
  (From module Modiwl 5:Bwyd)
 • Olion Traed Byd-eang
  Mae’r sleidiau hyn yn ailadrodd rhai o’r prif faterion cynaladwyedd y maent wedi eu hastudio yn ystod y prosiect.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button

    Byddwch angen:

    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law

    << Trosolwg ar y Modiwl

    Modiwl 1: Y Llun Mawr

    Chwalu’r Coelion Cyffredin

    Chwalu’r Coelion Cyffredin

    Llwytho i lawr  | Argraffu |

    Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned!

    Beth i'w wneud:

    Defnyddiwch y wybodaeth ar y sleidiau a’r gweithgaredd isod i arwain trafodaeth.

    file_pptLlwytho’r sioe sleidiau PowerPoint i lawr: Chwalur Coelion Cyffredin (1.49 MB)

    Crynhowch y gweithgareddau blaenorol, drwy drafod beth a ddarganfuwyd am ein holion traed mawr, a’r effaith maent yn eu cael. Gofynnwch am awgrymiadau o’r hyn y gellir ei wneud felly i leihau maint ein holion traed. Ydyn nhw’n gallu meddwl am unrhyw atebion? Efallai y byddwch eisiau cofnodi’r rhain. Mae’n bosib y byddant yn cynnig amrediad o atebion, o droi goleuadau i ffwrdd, gyrru llai, troi tapiau i ffwrdd, i ychwanegu ynysiad mewn adeiladau. Esboniwch y bydd pob un o’r gweithgareddau hyn yn gwneud gwahaniaeth positif ond y bydd rhai ohonynt yn gwneud gwahaniaeth bach iawn ac eraill yn gwneud gwahaniaeth mawr. Esboniwch mai un o amcanion y prosiect yw darganfod pa weithgareddau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

    Mae’n debygol iawn mai un o’r atebion cyntaf y byddwch yn ei dderbyn fydd ‘ailgylchu’. Gofynnwch i dri unigolyn ddod i flaen y dosbarth. Penodwch un o’r disgyblion hyn yn ffatri ailgylchu papur. Bydd angen i’r disgybl yma feddwl am sut i ailgylchu’r papur i greu’r llyfr nodiadau glan sydd wedi ei ailgylchu. Bydd yr ail ddisgybl yn ffatri ailgylchu plastig a bydd angen iddo/iddi feddwl am sut i ailgylchu’r botel blastig i greu’r got law. Her y trydydd disgybl fydd ceisio darganfod ffordd o ailgylchu’r can i mewn i glipiau papur.

    O flaen y dosbarth, rhowch her tri deg eiliad i’r disgyblion hyn i ddechrau ailgylchu’r papur, y botel blastig a’r can dur. Rhowch anogaeth i weddill y dosbarth i daflu awgrymiadau iddyn nhw. Bydd y disgyblion yn debygol o fynd i hwyl yr her a dechrau rhwygo’r papur a tharo’u traed ar y botel a’r can. Awgrym iechyd a diogelwch - gwnewch yn siŵr fod ganddynt sodlau digon cryf ar eu hesgidiau a dywedwch wrth y disgyblion am fod yn wyliadwrus o unrhyw ymylon miniog.

    Pan ddaw yr amser i ben, gofynnwch i’r disgyblion a gweddill y dosbarth i wneud awgrymiadau synhwyrol am ba brosesau fyddai wir yn digwydd mewn ffatri ailgylchu papur, ffatri ailgylchu plastig a ffatri ailgylchu dur. Dylent fedru sefydlu fod llawer o ddŵr, cemegau a pheiriannau yn cael eu defnyddio i ailgylchu’r papur, a bod llawer o beiriannau a gwres yn cael eu defnyddio yn y ffatrïoedd plastig a dur i lanhau, carpio, toddi, mowldio, ayb.

    Dylai’r disgyblion fedru dod i’r casgliad fod ailgylchu yn defnyddio llawer o ynni, ac mai dyna pam ei fod ar waelod y rhestr ‘lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu.’

    Ar ôl edrych ar y sleidiau, esboniwch mai sesiwn gyntaf fel rhan o brosiect oedd hon lle bydd disgyblion yn darganfod mwy am weithgareddau cynaliadwy, archwilio’r ardal leol, a chynllunio dyfodol lleol cynaliadwy.

    Gallwch ddefnyddio’r amser hwn i holi’r disgyblion sut y bydden nhw’n hoffi i’r prosiect ddatblygu. Beth fydden nhw’n hoffi darganfod mwy amdano? Ydyn nhw’n meddwl ei bod hi’n bwysig i rannu’r hyn maent yn ei ddysgu gyda phobl eraill? Os felly, pwy a sut?


     
     

    Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

    Wind Powered Website

    Gwefan gan Aye-aye Design

    © Canolfan y Dechnoleg Amgen