Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
<< Trosolwg ar y Modiwl

Modiwl 4: Adeiladau

Syniadau Ymestynnol

Syniadau Ymestynnol

Llwytho i lawr  | Argraffu |

Beth i'w wneud:

Deunyddiau lleol

Gallwch ymhelaethu ar y sleid sy’n trafod deunyddiau lleol drwy ymchwilio i sut mae adeiladau o amgylch y byd yn cael eu gwneud o ddeunyddiau sydd ar gael yn lleol, a datblygu hyn i mewn i brosiect helaeth. Beth fyddai’n digwydd petai ni’n trawsblannu’r deunyddiau yma yn rhywle arall? Fel enghraifft, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn defnyddio daear wedi ei gywasgu ar gyfer gwneud waliau mewnol mewn dau adeilad.  Pam fod waliau daear o’r fath yng Nghymru ar y tu mewn yn hytrach na’r tu allan fel y maent gydag adeiladau clai De America neu Dde Portiwgal? Beth am ddeunyddiau lleol yng Nghymru? Sut maen nhw’n addas i’r hinsawdd, a’r cyfnod pan adeiladwyd nhw? Mae bythynnod cerrig er enghraifft yn anodd i’w hynysu, ac yn anodd i’w cynhesu yn gyflym, ond fe’u hadeiladwyd mewn cyfnod pan oedd dynes y tŷ yn aros adref drwy’r dydd i ofalu am y tân.

Adeiladau’r Gorffennol a’r Presennol

Gallwch ddarganfod sut mae’r adeiladau yn eich rhanbarth wedi newid dros amser. Pa ffactorau wnaeth gyfrannu tuag at eu hadeiladu yn y lle cyntaf, pa ddeunyddiau a ddefnyddiwyd a sut newidiodd y rhain gydag amser? Gan ddefnyddio’r enghraifft o gadw bythynnod cerrig yn gynnes (gweler uchod) sut mae’r ffordd y defnyddir adeiladau wedi newid dros amser hefyd? Sut mae maint cartrefi wedi newid?

Gall disgyblion hefyd fesur maint eu cartrefi a gofyn i’w teidiau a neiniau pa mor fawr oedd eu cartref nhw, faint o bobl oedd yn byw ynddo, oedd eu hystafell wely yn cael ei gwresogi? Gall hyn arwain at drafod sut mae’n wahanol, pam, a beth yw’r effeithiau.

Mapiau Rhanbarthol

Gallwch hefyd ddefnyddio’r mapiau rhanbarthol neu’r lluniau o’r awyr i ystyried ôl troed adeiladau yn y rhanbarth. Amcangyfrifwch gyfran yr ardal a orchuddir gan adeiladau - dyma beth mae penseiri fel arfer yn ei alw’n ôl troed adeiladu. Gofynnwch i’r disgyblion ystyried faint o’r rhanbarth fyddai’r adeiladau hyn yn ei orchuddio pe baen nhw’n cynnwys y tir sydd ei angen i gynhyrchu’r deunyddiau a ddefnyddiwyd i wneud yr adeiladau - dyma ôl troed go iawn yr adeiladau, ac mae’n llawer mwy.

 
 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen