Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
Modiwl 2: Trafnidiaeth
Amcanion

Bydd disgyblion yn dysgu am yr amrywiol effeithiau rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth. Byddant yn darganfod nad yw ein defnydd presennol o drafnidiaeth yn gynaladwy, ac yn cael eu hysgogi i ddod o hyd i ddulliau trafnidiaeth sydd ddim yn niweidio’r blaned. Byddant yn dysgu rhywbeth am hanes trafnidiaeth yn eu hardal nhw, a rhai o’r ffactorau sydd wedi arwain at newidiadau. Byddant yn gallu defnyddio amserlenni i gynllunio teithiau, ac yn dechrau datblygu sgiliau cyfweld. Byddant yn gweithio gyda’i gilydd i wneud cynllun trafnidiaeth ranbarthol gynaladwy.

Gwybodaeth
 • Mae trafnidiaeth yn gyfrifol am tua 40% o’n hallyriadau CO2 yn y DU.
 • Mae’r rhan fwyaf o hyn yn ganlyniad i hedfan a gyrru.
 • Bydd y  carbon deuocsid a ryddheir yn uchel yn yr atmosffer gan awyrennau yn gwneud mwy o niwed nac ar lefel y ddaear.
 • Mae trenau yn rhyddhau llai o allyriadau, fesul  teithiwr, na cheir ac awyrennau, ac mae bysiau yn rhyddhau llai fyth.
 • Adeiladwyd rheilffyrdd yn yr oes Fictoraidd. Arferent gael eu gyrru gan lo ac roedd ganddyn nhw ôl troed carbon fwy nag sydd ganddyn nhw nawr. Fe’u defnyddiwyd i gludo pobl ar eu gwyliau i’r arfordir, a nwyddau ar hyd a lled y wlad.
 • Mae llawer o reilffyrdd wedi diflannu. Mae hyn o ganlyniad i gynnydd mewn traffig ffordd, a gan nad oedd angen rhai rheilffyrdd ar gyfer pethau penodol fel chwareli ar ôl i’r chwareli gau.
 • Gyrrir trenau modern gan ddisel (llygrwr mwyaf) neu drydan.
 • Mae’n debygol mai cerbydau trydan yw’r dull trafnidiaeth mwyaf cynaliadwy i’r DU i’r dyfodol. Bydd rhwydwaith o fysiau yn cludo pobl ar deithiau pell a bydd y rhan fwyaf o geir yn drydan.
 • Ceir cyfyngiadau ymarferol i faint o ynni adnewyddol y gallwn ei ddefnyddio dros yr ychydig ddegawdau nesaf, sy’n golygu bod angen i ni deithio llai a blaenoriaethu’r siwrneiau pwysicaf.
 • Mae hyd yn oed cerbydau trydan yn defnyddio ynni a deunyddiau er mwyn eu  gwneud – bydd angen i ni deithio llai
 • Mae cerdded a beicio yn dda i’r amgylchedd ac yn well i’ch iechyd
Sgiliau
 • Sgiliau archwilio - cyfansymu, delio â, a dehongli data
 • Defnyddio amserlenni
 • Dehongli mapiau
 • Dilyniannu digwyddiadau - sut a pham fod hanes trafnidiaeth leol wedi datblygu
 • Dechrau datblygu sgiliau cyfweld, gwrando a recordio
 • Dechrau datblygu sgiliau cynllunio rhanbarthol
Byddwch angen
Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i'ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe'u rhestrir yma hefyd:

1. Arolwg Trafnidiaeth

 • Clipfyrddau, pensiliau a phapur

3. Symud o Le i Le

4. Teithio Amser

 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth

6. Gwestai Cudd

 • Ymweliad gan aelod o’r gymuned leol sy’n ymwneud â materion trafnidiaeth – gall y person yma fod yn gynrychiolydd o’r rhwydwaith rheilffyrdd, yr orsaf fysiau, neu rywun sy’n rhedeg siop feiciau er enghraifft.

7. Cynllunio Rhanbarthol - TrafnidiaethGweithgareddau
Arolwg Trafnidiaeth Arolwg Trafnidiaeth
Gellir gwneud yr arolwg trafnidiaeth byr hwn yn agos iawn i’r ysgol. Gweld >>
Olion Traed Trafnidiaeth Olion Traed Trafnidiaeth
Dengys y sleidiau hyn sut rydym yn defnyddio trafnidiaeth a’r effaith a gaiff. Gweld >>
Symud o Le i Le Symud o Le i Le
Gweithgaredd grŵp yw hwn yn defnyddio mapiau ac amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus. Gweld >>
Teithio Amser Teithio Amser
Sut mae trafnidiaeth yn y rhanbarth wedi esblygu dros amser. Gweld >>
Cludiant Cynaliadwy Cludiant Cynaliadwy
Mae’r sleidiau hyn yn cyflwyno atebion trafnidiaeth gynaladwy. Gweld >>
Gwestai Cudd Gwestai Cudd
Mae hwn yn gyfle i’r disgyblion gyfweld â rhywun o’r gymuned leol sy’n gweithio mewn swydd sy’n ymwneud â thrafnidiaeth. Gweld >>
Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth Cynllunio Rhanbarthol - Trafnidiaeth
Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu’r disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy eu hunain ar gyfer y rhanbarth. Gweld >>
Adroddiad Adroddiad
Cyfle i ddisgyblion weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd. Gweld >>


 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen