Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
Modiwl 6: Stwff
Amcanion

Bydd disgyblion yn darganfod pam fod ôl troed y ‘stwff’ a brynwn mor fawr. Byddant yn deall fod rhai pethau a brynwn yn cael llai o effaith ar y blaned a’r bobl nac eraill, a byddant yn cael eu hysgogi i wneud penderfyniadau sy’n cael yr effaith lleiaf. Byddant hefyd yn darganfod hanes cynhyrchiant yn y rhanbarth ac yn genedlaethol, a dechrau deall sut a pham y mae pethau wedi newid. Byddant hefyd yn sylweddoli fod lleihau faint o ‘stwff’ a brynwn yn y lle cyntaf yn un o’r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud i leihau ein holion traed.

Gwybodaeth
 • Byddant yn deall fod ‘stwff’ yn cyfeirio at y nwyddau a brynwn, yn cynnwys gemau, dillad, dodrefn, offer ayb.
 • Byddant yn deall fod y ‘stwff’ a brynwn yn cynrychioli cyfran fwyaf ein hôl troed.
 • Byddant yn deall fod llawer o’r ‘stwff’ a brynwn yn cael ei gynhyrchu dramor, ond gan mai ni yw defnyddwyr y nwyddau hyn, caiff ei gyfri fel rhan o’n hôl troed ni.
 • Byddant yn deall fod Cymru a gweddill Prydain yn arfer gweithgynhyrchu mwy nag a wnawn yn awr, a bod ychydig o’r diwydiant hwn wedi cael effaith negyddol ar yr amgylchedd lleol a byd-eang ac ar y bobl a gyflogwyd yn y diwydiannau hyn.
 • Byddant yn deall fod llawer o’r diwydiant hwn wedi ei allforio, a’i fod yn dal i effeithio ar yr amgylchedd lleol a byd-eang, ac ar y bobl a gyflogir yn y diwydiannau hyn.
 • Byddant yn deall fod Masnach Deg yn gynllun sy’n helpu i ddelio â materion cyflog ac amodau teg i weithwyr.
Sgiliau
 • Byddant yn parhau i ddefnyddio sgiliau dilyniannu i gael gweld effeithiau ehangach y pethau a brynwn
 • Byddant yn parhau i ddatblygu sgiliau gwrando, dadlau a chyfweld, ac yn gallu ffurfio eu barn eu hunain yn seiliedig ar yr hyn y maen nhw wedi ei ddysgu
 • Byddant yn parhau i ddatblygu sgiliau cyflwyno
 • Byddant yn parhau i ddatblygu sgiliau cynllunio
 • Byddant yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau atgyweirio sylfaenol
 • Byddant yn parhau i ddatblygu eu sgiliau darllen map a’u sgiliau lleoliad daearyddol
 • Byddant yn datblygu sgiliau empathi gan ddangos trugaredd a dealltwriaeth o’r bobl hynny sy’n gweithio mewn amodau gwael
Byddwch angen
Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i'ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe'u rhestrir yma hefyd:

1. Lein Ddillad Fyd-eang

 • Dillad y mae’r plant yn ei gwisgo
 • Map o’r byd
 • Papur a thâp gludiog

3. Hanes Stwff

 • Mapiau hanesyddol o’r rhanbarth
 • Dogfennau, archifau rhanbarthol ayb, pobl hŷn

5. Tua’r siopau a ni!

 • Siopau lleol a staff

6. Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’

 • Mapiau lleol (matiau llawr gyda lluniau awyrol os yn bosib)
 • Efallai y bydd un neu ddau o’r perchnogion siop, yr ymwelwyd â nhw yn ystod y trip maes, ar gael i ymuno yn y sesiwn honGweithgareddau
Lein Ddillad Fyd-eang Lein Ddillad Fyd-eang
Gêm i gynhesu’r disgyblion trwy ddarganfod tarddiad y dillad y maen nhw yn eu gwisgo. Gweld >>
Olion Traed ‘Stwff’ Olion Traed ‘Stwff’
Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai o effeithiau byd-eang y stwff a brynwn. Gweld >>
Hanes Stwff Hanes Stwff
Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i sut mae masnach a diwydiant lleol wedi newid dros y blynyddoedd. Gweld >>
Stwff Da Stwff Da
Mae’r sleidiau hyn yn tynnu sylw at rai enghreifftiau cynaliadwy o’r ‘stwff’ a brynwn heddiw, yn cynnwys cynnyrch organig a Masnach Deg. Gweld >>
Tua’r siopau a ni! Tua’r siopau a ni!
Trip maes yw hwn fydd yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio’r ‘stwff’ a werthir yn lleol drostynt eu hunain, a darganfod mwy gan berchnogion siopau am darddiad y nwyddau y maent yn eu gwerthu. Gweld >>
Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’ Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’
Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y rhanbarth. Gweld >>
Adroddiad Adroddiad
Cyfle i’r disgyblion i weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd. Gweld >>


 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen