Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
Modiwl 1: Y Llun Mawr
Amcanion

Bydd disgyblion yn dysgu fod hyd yn oed ein gweithredoedd syml yn gallu cael effaith fyd-eang ar yr amgylchedd ac ar bobl eraill, a bod llawer o bethau yn gysylltiedig. Byddant yn darganfod fod rhai gweithredoedd positif yn cael mwy o effaith nag eraill. Byddant yn dysgu fod gwahanol fathau o ‘olion traed’ yn cael eu defnyddio i fesur allyriad nwyon tŷ gwydr, tir a dŵr. Y gobaith yw y byddant yn cael eu hysgogi i ddarganfod mwy am fyw yn gynaliadwy!

Gwybodaeth

Bydd disgyblion yn dechrau deall:

 • Achosion sylfaenol ac effeithiau newid hinsawdd.
 • Nad yw newid hinsawdd yr un peth â’r twll yn yr haen oson – (achoswyd y twll yn yr haen oson gan nwyon CFC)
 • Fod y rhan fwyaf o’n allyriadau nwy tŷ gwydr yn dod o wresogi, trafnidiaeth, bwyd a’r ‘stwff’ rydyn ni’n prynu
 • Mewn cymhariaeth, swm cymharol fach o allyriadau a ryddheir wrth ddefnyddio offer trydanol
 • Fod ailgylchu yn defnyddio llawer o ynni – dyna pam ei fod ar waelod y rhestr ‘lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu’
 • Fod ôl troed eco yn mesur cyfanswm y tir rydyn ni angen i gynhyrchu ynni ac adnoddau ac i ddelio gyda’n gwastraff
 • Fod ôl troed carbon yn mesur cyfanswm y carbon deuocsid (CO2) a allyrrir wrth weithgynhyrchu neu ddefnyddio cynnyrch

Sgiliau
Trwy weithgaredd grŵp a thrafodaeth dosbarth, bydd disgyblion yn:
 • Dechrau datblygu dulliau rhyng-gysylltiol o feddwl a sgiliau dilyniannol
 • Dechrau sylweddoli y dylid cwestiynu a gwirio rhai pethau a gymerir yn ganiataol
 • Gallu cyflawni dadansoddiad cylched bywyd syml, gan ddefnyddio cardiau
Byddwch angen
Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i'ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe'u rhestrir yma hefyd:

1. Gêm y Glôb

 • 1 x Glôb Aer

2. Olion Traed

  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren

  3. Traed Mawr

   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS

    5. Ble mae’r Effaith?

    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.

    6. Chwalu’r Coelion Cyffredin

    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law    Gweithgareddau
    Gêm y Glôb Gêm y Glôb
    Mae’r gweithgaredd agoriadol hwn yn gwella ymwybyddiaeth disgyblion o’u cysylltiadau byd-eang. Gweld >>
    Olion Traed Olion Traed
    Mae’r sleidiau yn esbonio beth yw olion traed eco ac olion traed carbon. Gweld >>
    Traed Mawr Traed Mawr
    Gweithgaredd hwyliog i’r dosbarth i gyd yw hwn sy’n dangos sut mae gan ganran fechan o’r boblogaeth fyd-eang olion traed eco mwy na’r mwyafrif. Gweld >>
    Y Llun Mawr Y Llun Mawr
    Mae’r sleid yma’n dangos rhai o’r prif faterion amgylcheddol byd-eang yn gryno. Gweld >>
    Ble mae’r Effaith? Ble mae’r Effaith?
    Mae’r gweithgaredd grŵp yma i’r dosbarth cyfan yn defnyddio cardiau i archwilio’r effaith ehangach, fyd-eang a gaiff nwyddau cyfarwydd. Gweld >>
    Chwalu’r Coelion Cyffredin Chwalu’r Coelion Cyffredin
    Mae’r sleid hon yn esbonio pam nad yw ailgylchu a diffodd goleuadau yn mynd i achub y blaned! Gweld >>
    Adroddiad Adroddiad
    Cyfle i ddisgyblion weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd. Gweld >>


     

    Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

    Wind Powered Website

    Gwefan gan Aye-aye Design

    © Canolfan y Dechnoleg Amgen