Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen
AddThis Social Bookmark Button
Modiwl 4: Adeiladau
Amcanion

Bydd disgyblion yn cael y cyfle i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol o gynllunio adeiladau cynaliadwy. Byddant yn asesu ‘ynni ymgorfforedig’ deunyddiau adeiladu cyn defnyddio’r hyn maent wedi ei ddysgu i gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain. Byddant hefyd yn darganfod fod gennym etifeddiaeth o hen adeiladau aneffeithlon sydd angen eu hadnewyddu.

Gwybodaeth
 • Mae gan adeiladau ôl troed sylweddol
 • Mae hyn o ganlyniad i ynni ymgorfforedig – yr ynni a ddefnyddir i wneud y deunyddiau adeiladu.
 • Mae ychydig ohono o ganlyniad i’r ynni mae’r adeilad yn ei ddefnyddio pan fo rhywun yn byw yno.
 • Ymhlith y deunyddiau ag ynni ymgorfforedig uchel, mae concrid, dur a briciau.
 • Ymhlith y deunyddiau ag ynni ymgorfforedig isel mae coed, gwellt a daear wedi ei gywasgu.
 • Gellir cynllunio adeiladau i gasglu ynni gwres am ddim o’r haul heb unrhyw fath o baneli solar. Gelwir hyn yn solar goddefol.
 • Mae adeiladau sy’n wynebu’r de yn optimeiddio manteision ynni solar.
 • Gellir adnewyddu rhai hen adeiladau aneffeithlon. Mae eraill yn anodd iawn i’w hadnewyddu.
Sgiliau
 • Arsylwi, tynnu lluniau, recordio ar drip maes
 • Siarad a gwrando
 • Cynllunio a gwneud modelau
 • Gwaith grŵp
Byddwch angen
Byddem yn eich annog i gasglu adnoddau a deunyddiau ychwanegol i wneud y prosiect yn berthnasol i'ch ysgol. Disgrifir y rhain ymhob gweithgaredd ac fe'u rhestrir yma hefyd:

1. Canlyniadau adeiladu

 • Papur a Phensiliau

3. Ymweld â Lleoliad

 • Safle i ymweld ag ef. Mae gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen nifer o adeiladau cynaliadwy wedi eu gwneud o wahanol ddeunyddiau (dolen i wefan CAT) ond efallai y byddwch eisiau ymweld â rhywle yn agosach i’r ysgol.
 • Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhyw enghreifftiau o adeiladau cynaliadwy i ymweld â nhw, ceisiwch ddarganfod mwy am adeiladau lle mae arweddion arbed ynni wedi eu hychwanegu, megis deunydd ynysu.
 • Hyd yn oed os nad ydych yn gallu dod o hyd i enghreifftiau cynaliadwy positif, bydd yn werth gadael y dosbarth. Archwiliwch adeilad traddodiadol yn defnyddio deunyddiau naturiol – efallai fod gan y deunyddiau hyn ynni ymgorfforedig isel, ond pa mor ynni effeithlon yw’r adeilad pan gaiff ei ddefnyddio? Neu gallwch hyd yn oed archwilio enghreifftiau gwael – bydd disgyblion yn elwa llawer o fedru defnyddio eu gwybodaeth yn y modd hwn.

5. Adeiladwch ef Eich Hun!

6. Cynllunio Cynaliadwy - AdeiladauGweithgareddau
Canlyniadau adeiladu Canlyniadau adeiladu
Bydd y gêm gyflym hon yn caniatau i ddisgyblion gynllunio eu hadeiladau cynaliadwy eu hunain mewn ffordd hwyliog. Gweld >>
Olion Traed Adeiladu Olion Traed Adeiladu
Dengys y sleidiau hyn y materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd mewn llawer o’r adeiladau sydd gennym yn y DU. Gweld >>
Ymweld â Lleoliad Ymweld â Lleoliad
Trip maes i’r holl ddosbarth sy’n caniatau i ddisgyblion archwilio’r hyn maent wedi ei ddysgu â’u llygaid eu hunain. Gweld >>
Adeiladau Eco Adeiladau Eco
Mae’r sleidiau hyn yn dangos sawl math o adeiladau eco ac adnewyddiadau eco. Gweld >>
Adeiladwch ef Eich Hun! Adeiladwch ef Eich Hun!
Gweithgaredd grŵp ymarferol yw hwn lle gall disgyblion gynllunio a gwneud modelau o’u hadeiladau eco eu hunain allan o focsys. Gweld >>
Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau Cynllunio Cynaliadwy - Adeiladau
Bydd y disgyblion yn defnyddio beth maent wedi ei ddysgu i greu cynllun rhanbarthol cynaliadwy ar gyfer adeiladau. Gweld >>
Adroddiad Adroddiad
Cyfle i ddisgyblion weithio mewn grwpiau neu fel unigolion i gofnodi gweithgareddau’r dydd. Gweld >>


 

Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

Wind Powered Website

Gwefan gan Aye-aye Design

© Canolfan y Dechnoleg Amgen