Footprint Futures

www.footprintfutures.org.uk

Footprint Futures
Yr adnodd dysgu ôl-troed eco CA2 a CA3 gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Other Whole class Activities

 • Y Tŷ Gwydr
  Mae’r gweithgaredd hwn y gellir ei lawrlwytho yn caniatau i ddisgyblion wneud penderfyniadau ynni ar gyfer y cartref i weld sut maen nhw’n cynyddu neu leihau allyriadau.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Pweru gydag... Ynni Gwynt!
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu i ddisgyblion gynllunio a gwneud eu tyrbinau gwynt eu hunain sy’n cynhyrchu trydan.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Gwestai Cudd
  Gwahoddir ymwelydd o’r diwydiant ynni i’r dosbarth i gael cyfweliad gan y disgyblion.
  (From module Modiwl 3: Ynni)
 • Hanes Stwff
  Mae’r gweithgaredd hwn yn caniatáu i ddisgyblion ymchwilio i sut mae masnach a diwydiant lleol wedi newid dros y blynyddoedd.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Cynllunio Rhanbarthol – ‘Stwff’
  Mae’r gweithgaredd grŵp hwn yn caniatáu disgyblion i greu eu cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl 6: Stwff)
 • Y Cynllun Rhanbarthol Cynaliadwy
  Bydd disgyblion yn casglu eu gwaith ar gynllunio rhanbarthol mewn gwersi blaenorol, i greu cynllun cynaliadwy cyflawn ar gyfer y rhanbarth.
  (From module Modiwl7: Meddwl yn Fyd-eang, Ymddwyn yn Lleol)

Things needed for this Module...

Gêm y Glôb:
 • 1 x Glôb Aer
Olion Traed:
  • Pacedi o greision Walkers gydag eicon ‘ôl troed carbon’ (nid oes eicon ar becynnau lluosog a phecynnau arlwyo)
  • Dwy eitem debyg wedi eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol (e.e. cadair blastig a chadair bren
  Traed Mawr:
   • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
   • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
   • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
   • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS
    Ble mae’r Effaith?:
    • where's the impact card pack
     Pecyn gweithgaredd ‘Ble mae’r Effaith?’ gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen.
    • Eitemau i’w harchwilio megis wy siocled bach gyda thegan plastig tu mewn.
    Chwalu’r Coelion Cyffredin:
    • Ychydig o bapur A4 wedi ei ddefnyddio ar y ddwy ochr a llyfr nodiadau wedi ei ailgylchu
    • Can dur (can tun) a rhywbeth wedi ei wneud o ddur wedi ei ailgylchu, megis clipiau papur
    • Potel ddiod blastig a rhywbeth wedi ei wneud o boteli wedi eu hailgylchu, megis cot law
    AddThis Social Bookmark Button

    Byddwch angen:

     • Map mawr o’r byd y gallwch gerdded arno – does dim rhaid i hwn fod yn gywir, byddai diagram sialc ar y maes chwarae yn iawn. Mae angen iddo fod yn ddigon mawr i saith o
     • ddisgyblion allu sefyll ar y tir yn gyfforddus.
     • Pâr mawr iawn o esgidiau cardfwrdd - gall gwneud yr esgidiau ymlaen llaw fod yn rhan o’r gweithgaredd
     • Neu gallwch brynu’r gweithgaredd wedi ei wneud yn barod gan TTS

      << Trosolwg ar y Modiwl

      Modiwl 1: Y Llun Mawr

      Traed Mawr

      Traed Mawr

      Llwytho i lawr  | Argraffu |

      Gweithgaredd hwyliog i’r dosbarth i gyd yw hwn sy’n dangos sut mae gan ganran fechan o’r boblogaeth fyd-eang olion traed eco mwy na’r mwyafrif.

      Beth i'w wneud:

      Casglwch y grŵp o amgylch map llawr o’r byd. Gofynnwch am saith i wirfoddoli. Dywedwch wrthynt eu bod yn cynrychioli pobl y blaned. Fedran nhw ddyfalu pam saith? Mae pob person yn cynrychioli un biliwn o bobl (poblogaeth y byd yw tua 6.8 biliwn i fod yn fanwl gywir ond disgwylir i hyn gyrraedd 7 biliwn erbyn 2012).

      Mae’r disgyblion yn sefyll ar ardal o dir – ni ddylai dim o’u traed fod yn y môr. Dylent i gyd fedru ffitio’n eithaf tyn ar y tir.

      Mae’r dosbarth yn enwebu un o’r saith (gallwch wneud jôc am bwy yw’r mwyaf ‘bossy’ efallai!) i wisgo’r esgidiau mawr. Aiff y disgybl yma yn ôl i sefyll ar y map gan ofalu peidio rhoi troed yn y môr. Nawr mae angen i’r chwech arall wasgu yn ôl ymlaen hefyd. Dylai hyn arwain at wthio chwareus, neu waith tîm cymwynasgar!

      Trafodwch beth sy’n digwydd i’r bobl sy’n methu ffitio ar y tir. Yn nhyb y plant, beth mae’r gêm yn cynrychioli? Dylent fedru dyfalu mai cynrychiolaeth ydyw o’r ffaith fod gan ganran fechan o’r boblogaeth olion traed eco mawr (defnyddio gormod o dir ac ynni) a’u bod yn cael effaith negyddol ar weddill poblogaeth y byd sydd ag ‘olion traed’ llawer llai.

      Big shoes game from TTSworld map game for children

       
       

      Ariennir gan Sefydliad Ceniarth

      Wind Powered Website

      Gwefan gan Aye-aye Design

      © Canolfan y Dechnoleg Amgen